ابزار هوش تجاری (BI)

همه این ابزارها از طریق اتصال به منابع داده‌های مختلف مانند پایگاه‌های داده عمل می کنند.