منابع انسانی

داشبورد منابع انسانی (Human Resources Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در دپارتمان منابع انسانی سازمان‌ها به کار می‌رود. این داشبورد به مدیران منابع انسانی و مدیران سازمانی کمک می‌کند تا عملکرد و عملیات منابع انسانی را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در مورد مدیریت پرسنل، توسعه سازمانی، و استراتژی‌های منابع انسانی بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.