خدمات عمومی

داشبورد خدمات عمومی (Public Services Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که به دولت‌ها، مؤسسات عمومی، و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات عمومی کمک می‌کند تا عملکرد و ارائه خدمات عمومی را نظارت کنند و بهبود در این خدمات اعمال کنند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.