مراقبت های بهداشتی

داشبورد مراقبت‌های بهداشتی (Healthcare Dashboard) یک ابزار مدیریتی است که در صنعت بهداشت و درمان به کار می‌رود. این داشبورد به مدیران و تیم‌های مدیریتی در بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، سازمان‌های بهداشتی، و صنعت بهداشت و درمان کمک می‌کند تا عملکرد خدمات بهداشتی و توزیع منابع درمانی را نظارت کرده و تصمیمات بهبودی در مورد کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و مدیریت بیماران بگیرند. این داشبورد معمولاً به صورت گرافیکی اطلاعات مهم را نمایش می‌دهد.