برنامه های تبلو Tableau برای پشتیبانی از کوکی ها

درباره تأثیر آن بر مشتریان و اقداماتی که Tableau برای اطمینان از انتقال روان انجام می دهد، بیاموزید.