بخش غیر انتفاعی

داشبورد مدیریتی بخش غیرانتفاعی (non for profit) یک ابزار مفید است که به مدیران و مسئولان سازمان‌های غیرانتفاعی کمک می‌کند تا عملکرد و مدیریت مختلف بخش‌ها و پروژه‌ها را نظارت کنند و تصمیمات بهتری در مورد منابع مالی و انسانی بگیرند.