کنفرانس تبلو Tableau 2023 – بخش 2

قابلیت جدید Ephemeral Users هویت کاربر و مدیریت دسترسی را متمرکز می کند